€ Minimumi

Shuma e kredisë

€ Maksimumi

Minimumi

Norma e interesit

Maksimumi

p.a

Minimumi
Muajt

Periudha e kredisë

Maksimumi
Muajt

Muajt

Pagesat mujore

Interesi i pagueshëm

Pagesa totale

Shënim: Shuma e ripagimit është indikative dhe mund të ndryshojë në varësi të datës së emetimit dhe periudhës midis datës së emetimit dhe datës së ripagimit të parë.

;